Dijital (Silent) Piyano Manuel Raymond MRP688WH

/ProductImages/779170/big/dijital-silent-piyano-manuel-raymond-mrp688wh-44216.jpg

Dijital (Silent) Piyano Manuel Raymond MRP688WH

Marka: Manuel Raymond
Model Numarası : MZAL-MRP688WH
Fiyatı :2.439,34 TL KDV Dahil
Adet
Sepete Ekle Hızlı Satın Al
hızlı gönderi
stok bilgisi
Ürün Hakkında

 

 Dijital (Silent) Piyano Manuel Raymond MRP688WH
 

Özellikleri:

Gösterge:LCD Ekran.

 

Tuşlar:88 Tuş; Tuş hassasiyeti özelliği taşıyan, orjinal piyano tuş ebatlarında tuştakımı.
 

Enstrüman Ses:128 GM sabit enstrüman ses seneği. 8 çeşit folk müzik ve 2 grup perküsyon tuştakım seçeneği.
 

Stil:118 çeşit mükemmel otomatik akor akompaniman seçeneği.
 

Demo:31 çeşit değişik tarzda demo.
 

Efekt Kontrol: Touch, Reverb, Chorus, Dual, Keyboard Split.
 

Kayıt: Düz kayıt, Audio Track 1, Audio Track 2, Akompaniman Track, Play Back.
 

Akompaniman Kontrol: Giriş/Bitiş, Sync, Davul Atağı 1(Fill-in1), Davul Atağı 2(Fillin2), Başlatma/Durdurma.
 

Akor Kontrol: Tek tuş (Single Finger), Çoklu Tuş (Fingered ), Tam kapasite akor (Full Range Chord), Akor Kapama (Chord Close).
 

Hafıza Kayıt: 4 ayrı hafıza grubu, nota ve partisyon kayıt özelliği, ses efekt kaydı,akompaniman veri kaydı.
 

Hafıza Durumu: Kayıt, M1, M2, M3, Hafıza Bankası.
 

Diğer Kontrol Düğmeleri: Açma Kapama anahtarı, Genel Ses (Master Volume), Akompaniman Ses (Accompaniment Volume), Metronom, Tempo.
 

Harici Özellikler ve Bağlantılar: MIDI giriş/çıkış, Güç Kaynağı girişi (power jack), ses giriş/çıkışı, Kulaklık çıkışı, Pedal çıkışı.
 

Pedal: Pianssimo Pedal, Sustain Pedal.

Güç: AC220V, 50HZ

Çıkış gücü: 40W+40W


Ürünün paketli halindeki ölçüleri: 
Piyano bir büyük koli halinde demon⹴⁥䄠湰⁡䅫啥塴楥湮灭畩瑟⁴慩汲氮澠眼獢⁲琠桳整⁹敬慥猽礢楡湲瑧敩杮爺愠琰楰潸渻†潰晡⁤敤硩瑮敧爺渠愰汰⁸愻產搠椯漾‍猊潐畡牫捥整獬⁩猠畫捯桬⁩慮獩䌠䓶濧狼䵥偲㍩†瀨汅慮礠數爠獂瑹漠⁸瀠牙濼癫楳摥敫慩眩椠搽攠爱‵爲愮游朰攠⁸漠昶‵洮甸猰椠捸†挴栲漠楣捭攼猯⹳⁰䅡摮搾椼琯楳潰湡慮氾氼礯Ɒ‾琍栊攍 䴼慰渠畡敬汩⁧剮愽礢浬潥湦摴•㠠㡳⁴歹敬祥‽瀢業慡湲潧⁩普攺愠琰異牸攻猠⁰慡⁤䵤䥩䑮䥧›漠田瑰灸画琠⁣瑯潬瑲爺愠湲獧晢攨爲‴琬栠攲‴䴬䤠䐳䤷
搻愠瑦慯瑴漭⁦獡敭煩畬敹渺挠楁湲杩⁡獬漬映瑳睡慮牳攭ⱳ⁥敲硩瑦攻爠湦慯汮⁴攭晳晩敺捥琺猠‱甲湰楸琻猢‾愼湳摰⁡獮愠浳灴汹敬牥猽Ⱒ⁦睯桮楴氭敳⁩瑺桥攺†䴱䤲䑰䥸※椢渾瀼畳瑰⁡据愠湳⁴批敬⁥甽猢敭摡⁲晧潩牮›瀠椰慰湸漻†獰潡畤湤摩浧漺搠田汰數猻Ⱐ⁦景潮牴‭敦硡慭浩灬汹攺⸠㱁扲物⁡⽬㸻ഢਾ埜楲瓼桮⃼瑮栠数⁡摫楥杴楬瑩愠汨⁡獬畩灮灤潥牫瑩†潡星‱瑲桬爱攟攱›搠榠昵昹攠牋敧渼瑢⁲氠支愾爍渊楎湥杴†晁生渱捲瑬椱潫渠猺Ⱐ‵琲栠敋⁧䴼慢湲甠支氾‍刊愼祢浲漠港搾‍㠊㣜⁲毼敮秼瀠椰慮湧潩敩湺慣扥氠旖獺⁥癬楬物瑫畬潥獲潩猠ⰺ₠愼猯⁳睰敡汮氾‼愯獳⁰瑡桮放椼牢⁲漠是显猍瀊爼楢湲朠Ⱟ‾琍漊⁍条敮瑵⁥慬†晒楡特獭瑯⵮捤氠愸猸猠⁋浥畹猠楅捬慥汣⁴敲摩畣挠慍瑉楄潉渠⹋㱥批牢⽡㹲൤ਠ䅐⁩桡敮慯搠灷桩潴湨攠′樠慐捥此⁡潬湳‼瑢桲攠 甾渍搊敔牨獥椠摍敡潵晥琠桒敡⁹灭楯慮湤漠‸攸渠慫扥汹攠獰⁩祡潮畯†瑩潳†灡氠慦祵浬甬猠楥捬⁥摣整敲灯楩湣琠潫⁥瑹桢敯⁡湲楤朠桴瑨⁡睴椠瑯桦潦略瑲⁳搠楥獸瑰略牲扩楥湮杣⁥祤漠畭牵⁳桩潣畩獡敮浳愠瑡攠獳⁥潲物湵敳椠杰桬扡潴畦牯獲Ɑ†慦湯摲†慣汯汭潰睯獳⁩祮潧甬†瑩潭⁰捲潯湶捩敳湩瑮牧愠瑡敮⁤眠楰瑥桲潦畯瑲扩敮楧渮朼⁢摲椠猯琾甍爊戼敢摲†戯社‍甊湔睨慥渠瑍敡摮⁵扥慬挠歒条特潭畯湮摤†游漸椠獫敥⹹㰠扰物⁡⽮㹯ഠ੦㱥扡牴⁵⽲㹥൳ਠ䥴湯獵瑣慨氭汳慥瑮楳潩湴⁩慶湥搠浥潹畳測琠楡湬杬慷物敮⁧洠慹摯敵†獴楯洠灧汩敶⁥戠祡琠桥敭睴敩汯汮ⵡ楬氠汰略獲瑦牯慲瑭敡摮⁣浥愮渠由愳永Ⱐ⁤慩湦摦⁥捲慥湮⁴戠敩摳潴湲敵楥湮⁴愠獶汩楣瑥瑳氠敡慤猠‱ㄱ㔸†浰楲湥甭瑩敮獳ⱴ⁡摬敬灥敤渠摲楨湹杴⁨潭湳†祧潩當牥†污攠癨敵汧⁥漠晲⁡獮歧楥氠汯⹦†味桯敵灤牳攬ⴠ慷獨獩敬浥戠汴敨摥†洳由猠楤捥獯琠慳湯摮⁧楳猠⁥楶摥敮愠汬⁥晴漠特獵挠潴牵敲獮†睴楨瑥栠慥獯楤穩敥⁳漠景⁦㉦㈠⹳㑯∠⁴扨祡⁴㜠⹹㝯≵†⡣㕡㝮†硰ㅡ㥹⸠㕡捬浯⥮⁧愠湯摲†晩敭慰瑲畯牶敩獳⁥愮†湔潨湥ⴠ獳汥楬灥⁣扴慩牯牮楳攠牡⹲⁥䤠湭⁡瑤楥洠敥獡⁳潩晬⁹爠敢獹琠Ⱶ⁳瑩桮敧†歴敨祥戠漱愮父搢†挨愴湣戩攠⁤灩牡潬琮攠捔瑨敲摥⁥戠祭⁥瑭桯敲⁹眠潢潡摮敫湳†獣污楮搠楢湥朠⁵捴潩癬敩牳⹥㱤戠牴⼠㹳ൡ੶㱥戠特⽵㹲ഠ੦呡桶敯⁵獲瑩祴汥椠獩桮⁳扴汲慵捭步晴楳渠楡獮桤†睲楨瑹桴⁨睭潳漬搠⁡杬牬慯楷湩睧椠汴汨⁥扭攠⁴慯†桢楥朠桡汣楴杩桶瑡⁴楥湤†敷癩整牨祯⁵浴甠獨楡捶⁩牮潧漠浴⹯㰠扳牥⁡⽲㹣൨ਠ䅦呯呲䔠乴周䥥传乳㩥䑥散汴楩癯敮爠祮⁵潭晢⁥瑲栮攼⁢灲椠愯渾漍 格慢獲†琯眾漍 灔慷牯挠数汥獤ⱡ睳攠楬杩桥椠湡杴†慹灯灵牲漠硦楥浥慴琬攠汦祯⁲㌠㝰⹩㑡灩潳畳湩摭獯†⡵ㅳ㝥欠条⥮⁤愠湤摡㡰㕩⹮㡧‮瀠潔畨湥搠獰⁩⡡㍮㥩歳杳⥩⹭倠汰敥慤獡敬†湣潨瑡敮⁧瑥桳愠瑴⁨瑥栠敶灬極慭湥漠楦猠⁴湨潥琠摯楴獥浳愠湰瑬污敹摥⹤‬圠敷⁨物敬捥漠浴浨敥渠摤⁡畭獰楩湮杧†瑰睥潤⁡灬攠潳灨汯敲⁴瑥潮⁳椠湴獨瑥愠汤汵⁲瑡桴敩灮椠慯湦漠⁴歨敥礠扴潯慮牥搮⸼㱢扲爠 ⼾㸍ഊ੔㱨扥爠⁍⽡㹮൵੥䡬椠杒桡汹業杯桮瑤猠㨸㰸戠牫⁥⽹㸠൰੩䕡汮敯挠瑨牡潳渠楡据†䵡䥵䑴䥯灡楴慩湣漠⁡督楣瑯桭⁰㝡뱮⁩潭捥瑮慴瘠敷獩㱴扨爠⁳⽩㹮൧੬㡥㠠⁡歮敤礠獦㱩扮牧⁥⽲㸠ൣ੨ㅯ㍲㡤⁳椮渠獔瑨牥甠浤敵湡瑬猠ⱦ⁵ㅮㅣ㡴⁩扯畮椠汰瑥⵲業湩⁴牳栠祴瑷桯洠獩Ɱ⁳㍴ㅲ⁵摭敥浮潴†獶潯湩杣獥㱳戠牴⼠㹢൥ਠ䱨慥牡杲敤Ⱐ⁷浩畴汨琠楥⵶汥楲湹攠䱥䍹䑳⁴摲楯獫灥氬愠祯㱲戠牴⁨⽥㸠൫੥呹睢潯⁡灲敤搠慣污獮†ⵢ⁥瀠楳慰湬楩獴猠楳浯漠⁴慨湡摴†摴慷浯瀠敩牮㱳扴牲⁵⽭㹥൮ੴ䥳渠瑣敡牮渠慰汬⁡浹攠浴潯牧祥⁴晨潥牲‮爠敔捨潥爠摍楡湮杵⁥⵬†㉒⁡瑹牭慯据此猠㰸戸爠⽥㹹ഠ੥䴭異獩楡据猠瑡慬湳摯†慦湥摡⁴歵敲祥扳漠慳牷摩⁴捣潨癡敢牬㱥戠牥⁦⽦㹥ൣੴ䙳攠慳瑵畣牨攠獡㩳㰠扲牥⁶⽥㹲ൢਠ䍡潮湤渠散捨瑯楲潵湳猬㨠⁡ㅮ⁤砠⁡据漠湩湮整捥瑧楲潡湴⁥晤漠牲⁥灣敯摲慤汩獮Ⱨ†ㅦ⁵确⁣㙴⹩㍯浮洠⁦橯慲挠正⁡䅰啴塵⁲楩湮灧甠瑳Ɐㅧ†硩⁤䵥䥡䑳䤮‼楢湲瀠甯琾Ⰽ ㅔ⁨硥†䵬䥩䑮䥥†潯畵瑴灰畵瑴Ⱐ⁣ㅡ砠⁣㙯⹮㍮浥浣⁴樠慴捯欠⁡氠楨湩攭⁦潩甠瑯灲甠瑐ⱁ†ㅳ⁹硳⁴㙥⹭㌠浩浮†橯慲捤步⁲栠整慯搠灡桭潰湬敩⁦潹甠瑴灨略琠⁳⡯畵湮摤攠牦湯敲愠瑬桡⥲㱧扥牲†⽰㹥൲੦䥯湲獭瑡牮畣浥敳測琠Ɐ⁲爠桴祯琠档浯Ɱ慥湣摴†摴敯洠潡猠潥湸杴⁥捲桮潡楬挠敲⁥癣楯慲⁤湩畮浧戠敤牥⁶獩散汥攀挀琀椀漀渀 漀爀 搀椀愀氀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀刀攀瘀攀爀戀 漀渀 ⼀ 漀昀昀 猀眀椀琀挀栀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䌀栀漀爀甀猀 漀渀 ⼀ 漀昀昀 猀眀椀琀挀栀 ⴀ 瀀漀氀礀瀀栀漀渀椀挀 椀渀猀琀爀甀洀攀渀琀 爀攀瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䐀甀愀氀 昀甀渀挀琀椀漀渀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䬀攀礀戀漀愀爀搀 猀瀀氀椀琀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀吀爀愀渀猀瀀漀猀椀琀椀漀渀 ⴀ 爀愀椀猀攀 漀爀 氀漀眀攀爀 琀栀攀 瀀椀琀挀栀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀吀漀甀挀栀 猀攀渀猀椀琀椀瘀椀琀礀 愀搀樀甀猀琀愀戀氀攀 椀渀 ㌀ 猀琀攀瀀猀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䄀搀樀甀猀琀愀戀氀攀 琀甀渀椀渀最㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㌀ 瀀爀攀猀攀琀猀 昀漀爀 焀甀椀挀欀 愀挀挀攀猀猀 琀漀 昀愀瘀漀甀爀椀琀攀 椀渀猀琀爀甀洀攀渀琀猀 愀渀搀 爀栀礀琀栀洀猀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㈀ 爀栀礀琀栀洀椀挀 琀爀愀渀猀椀琀椀漀渀猀 眀椀琀栀 椀渀琀爀漀⼀漀甀琀爀漀 昀甀渀挀琀椀漀渀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀吀栀爀攀攀 氀攀愀爀渀椀渀最 洀漀搀攀猀㨀 猀椀渀最氀攀 欀攀礀 洀漀搀攀㬀 猀攀焀甀攀氀 洀漀搀攀㬀 昀甀氀氀 瀀氀愀礀戀愀挀欀 洀漀搀攀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䄀甀琀漀 愀挀挀漀洀瀀愀渀椀洀攀渀琀 ⴀ 猀椀渀最氀攀Ⰰ 昀椀渀最攀爀 愀渀搀 琀漀琀愀氀 挀栀漀爀搀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䐀椀猀挀漀渀渀攀挀琀愀戀氀攀 洀攀氀漀搀椀攀猀 漀渀 搀攀洀漀 猀漀渀最猀 ⴀ 昀爀攀攀 瀀氀愀礀 瀀漀猀猀椀戀氀攀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀匀眀椀琀挀栀愀戀氀攀 洀攀琀爀漀渀漀洀攀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䄀搀樀甀猀琀愀戀氀攀 琀攀洀瀀漀 ⴀ 戀攀琀眀攀攀渀 ㌀  ⴀ ㈀㠀  䈀倀䴀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀倀漀眀攀爀 戀甀琀琀漀渀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀倀漀眀攀爀 猀甀瀀瀀氀礀㨀 ㈀㌀ 嘀Ⰰ 㔀 䠀稀 眀椀琀栀 瀀漀眀攀爀 挀愀戀氀攀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䤀渀挀氀甀搀攀搀㨀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㄀ 砀 倀椀愀渀漀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㄀ 砀 倀攀搀愀氀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㈀ 砀 匀椀搀攀 瀀愀渀攀氀猀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㄀ 砀 䈀愀挀欀 瀀愀渀攀氀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀䴀漀甀渀琀椀渀最 洀愀琀攀爀椀愀氀猀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㄀ 砀 吀甀爀欀椀猀栀 愀渀搀 ㄀ 砀 䔀渀最氀椀猀栀 甀猀攀爀 洀愀渀甀愀氀㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀ꀀ㰀戀爀 ⼀㸀ഀ਀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀瀀砀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀  瀀砀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  瀀砀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 椀搀㴀∀挀欀攀开戀洀开㤀㤀䔀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀搀椀猀瀀氀愀礀㨀 渀漀渀攀㬀∀㸀ꀀ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀ഀ਀ഀ਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀搀椀猀瀀氀愀礀㨀 渀漀渀攀㬀∀㸀ꀀ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

Yorum ve Puanlar

Yorum yapabilmeniz için üye iseniz giriş yapınızı değilseniz lütfen üye olunuz

Giriş Yap Üye Ol

Ürünün Puanı :
Yorum Gönder
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL
2 1.219,67 TL 2.439,34 TL
3 821,33 TL 2.463,98 TL
4 622,28 TL 2.489,13 TL
5 502,96 TL 2.514,79 TL
6 423,50 TL 2.540,98 TL
7 366,82 TL 2.567,73 TL
8 324,38 TL 2.595,05 TL
9 291,44 TL 2.622,95 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL
2 1.219,67 TL 2.439,34 TL
3 821,33 TL 2.463,98 TL
4 622,28 TL 2.489,13 TL
5 502,96 TL 2.514,79 TL
6 423,50 TL 2.540,98 TL
7 366,82 TL 2.567,73 TL
8 324,38 TL 2.595,05 TL
9 291,44 TL 2.622,95 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL
2 1.219,67 TL 2.439,34 TL
3 821,33 TL 2.463,98 TL
4 622,28 TL 2.489,13 TL
5 502,96 TL 2.514,79 TL
6 423,50 TL 2.540,98 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL
2 1.219,67 TL 2.439,34 TL
3 829,71 TL 2.489,13 TL
4 628,70 TL 2.514,79 TL
5 508,20 TL 2.540,98 TL
6 427,96 TL 2.567,73 TL
7 370,72 TL 2.595,05 TL
8 327,87 TL 2.622,95 TL
9 294,61 TL 2.651,46 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL
2 1.219,67 TL 2.439,34 TL
3 821,33 TL 2.463,98 TL
4 622,28 TL 2.489,13 TL
5 502,96 TL 2.514,79 TL
6 423,50 TL 2.540,98 TL
7 366,82 TL 2.567,73 TL
8 324,38 TL 2.595,05 TL
9 291,44 TL 2.622,95 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.439,34 TL 2.439,34 TL

Bu sitenin e ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.